کنتاکت های الکتریکی

کنتاکت پرچ تک فلزه

کنتاکت پرچ تک فلزه از فلز های زیر ساخته می شود:

  • کنتکت پرچ نقره
  • کنتاکت پرچ مس
  • کنتاکت پرچ آلومینیوم

دانلود کاتالوک

کنتاکت پرچ دو فلزه

کنتاکت پرچ دو فلزه

شرکت تولیدی توان ره صنعت قادر به  ساخت کنتاکت های الکتریکی دو فلزه زیر می باشد:

  • آلیاژ نیکل- نقره
  • آلیاژ اکسید کادمیوم – نقره
  • آلیاژ قلع – نقره

دانلود کاتالوگ

Product Dimensions

Heading Materials